Η ψυχοπαιδαγωγική του θεάτρου
Στην Προσωπική Ανάπτυξη

Η Ψυχοπαιδαγωγική του Θεάτρου είναι μια διαδικασία που μέσα από το παιχνίδι και τη συζήτηση μάς καλεί να εκφράσουμε τις ιδέες και τα συναισθήματά μας στην ομάδα και να επικοινωνήσουμε ως πρόσωπα με τους άλλους σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Χωρίς να ζητά καμιά ειδική θεατρική γνώση από τους συμμετέχοντες δίνει σε κάθε πρόσωπο την ευκαιρία να δράσει δημιουργικά, επιλέγοντας διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς και δοκιμάζοντας και ελέγχοντας τα όριά του κι ακόμα του ζητά να σκεφτεί για το τι έκανε και τι θα μπορούσε να κάνει κατά τη διάρκεια της δράσης. Έτσι, με τη διαρκή και συστηματική στήριξη του εμψυχωτή κάθε πρόσωπο συμμετέχει στην προσωπική του διερεύνηση. Παρατηρεί τον εαυτό του και παρακολουθεί την οπτική των άλλων στην ομάδα και σταδιακά οδηγείται στη συνειδητοποίηση του τρόπου που κρίνει και αντιδρά στα πράγματα, συνειδητοποιεί τα αποτελέσματα στον εαυτόν του και στις σχέσεις με τους άλλους, αποφασίζει να αλλάξει σε εκείνους τους τομείς που δεν τον ικανοποιούν, δοκιμάζει νέες προσεγγίσεις και εδραιώνει νέες αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές. Με αυτό τον τρόπο η ψυχοπαιδαγωγική του θεάτρου δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να επιτύχει την προσωπική του ανάπτυξη. Χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές, παιχνίδια ψυχοσωματικής χαλάρωσης και αυτοσυγκέντρωσης, επικοινωνίας και συντονισμού στην ομάδα, ευαισθητοποίησης της ψυχοκινητικής έκφρασης και ανάπτυξης της αυτοσχέδιας δράσης, που ενισχύουν την ικανότητα των συμμετεχόντων να ασκούν διάφορες πλευρές του εαυτού τους και να δοκιμάζουν νέα επίπεδα αυτογνωσίας.
Συνειδητοποιώντας την ανάγκη να διαπραγματευόμαστε με κριτήριο την κατανόηση της θέσης του άλλου καταφέρνουμε να κάνουμε ένα βήμα στην αποτελεσματική επικοινωνία που δε σημαίνει απαραίτητα άκριτη προσαρμοστικότητα. Αντίθετα, η δύναμη των ανθρωπιστικών αξιών και των επιχειρημάτων μπορεί να καθοδηγεί μια διαλογική επικοινωνία. Προς αυτήν την κατεύθυνση αξιοποιούμε θεατρικές τεχνικές που μας διευκολύνουν να εμπλακούμε σε προβληματικές καταστάσεις, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διαπραγματεύσεις και ζητήματα διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να αναζητήσουμε λύσεις. Με τη βοήθεια των παραπάνω τεχνικών μπορούμε να διερευνήσουμε τις πιθανές αιτίες που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξή μας όπως ελλείψεις στο αυτο-συναίσθημα, την αυτοαντίληψη, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, τη στάση μας και την εμπιστοσύνη προς τους άλλους
.